loading

Projekti

Osnaživanje Sindikata u Doba Umjetne Inteligencije: Glavne Spoznaje

Osnaživanje Sindikata u Doba Umjetne Inteligencije: Glavne Spoznaje
14. velj 2024.

In English:
(Croatian version below)

Empowering Trade Unions in the AI-Driven World of Work: Key Insights

 

Overview of the Webinar

Our recent online gathering, titled "Empowering Trade Unions in the AI-Driven World of Work," featured a rich dialogue among experts from various European organizations. Jessica Pidoux, our keynote speaker, shared groundbreaking insights on the intersection of AI, personal data, and labor rights, particularly focusing on the gig economy's impact on workers.

The webinar began with an introduction by Novi Sindikat, focusing on AI's impact on labor rights. The panel discussion featured insights from Tomislav Kiš on the EU's platform work directive, Branka Anđelković on its implications for online workers, and Viktor Gotovac on the legal challenges and strategies ahead.

 

Keynote Highlights: Jessica Pidoux

The Gig Economy's Challenges: Jessica Pidoux outlined the struggles of gig workers, particularly in food delivery, against dominant platforms like Uber. She emphasized the deceptive autonomy promised by these platforms and the urgent need for workers to gain control over their personal data to reclaim their rights.

Data Access and Workers' Rights: The discussion revealed how personal data's manipulation affects gig workers, influencing their earnings and working conditions. Pidoux stressed the importance of data transparency and the empowerment that comes from understanding and leveraging one's data.

The discussion during Q&A covered strategies for navigating AI's role in the workplace and advocating for fair labor practices. The chat included resources on personal data usage, cooperative models, and tools for data analysis.

 

Practical Tools for Empowerment

Analyzing Personal Earnings: A significant portion of the webinar was dedicated to educating workers on analyzing their earnings and understanding the algorithms that dictate work distribution and pay rates. This knowledge is crucial for advocating for fairer practices.

Strategies for Trade Unions: Trade unions were encouraged to adopt new strategies that consider the digital nature of gig work. This includes pushing for legislation that protects gig workers and using technology to organize and mobilize workers more effectively.

 

Conclusion and Next Steps

The closing remarks summarized the event's key insights, stressing the need for technological countermeasures and human organization. The webinar underscored the critical role of trade unions in advocating for better regulations and protections in the AI-driven workplace, highlighting the importance of collaboration and innovative approaches to address these challenges. The webinar concluded with a call to action for both workers and trade unions to leverage the insights and tools discussed to fight for better conditions in the AI-driven world of work. The knowledge shared is a step toward greater empowerment and fairness in the gig economy, offering a blueprint for future advocacy and action.
 

Na hrvatskom:

 

Osnaživanje Sindikata u Doba Umjetne Inteligencije: Glavne Spoznaje

 

Sažetak Webinara

Naš nedavni webinar "Osnaživanje Sindikata u Doba Umjetne Inteligencije" okupio je stručnjake iz raznih europskih organizacija u plodonosnoj raspravi. Jessica Pidoux, kao ključna govornica, podijelila je važne uvide o povezanosti umjetne inteligencije, osobnih podataka i prava radnika, s posebnim osvrtom na utjecaje gig ekonomije na zaposlene.

Webinar je započeo s uvodom Novog Sindikata, koji je istaknuo utjecaj umjetne inteligencije na prava radnika. U panelu su sudjelovali Tomislav Kiš, koji je govorio o direktivi EU-a za rad preko platformi, Branka Anđelković, koja je razmatrala posljedice za radnike na mreži, i Viktor Gotovac, koji je predstavio pravne izazove i strategije za budućnost.

 

Istaknute Tematike: Jessica Pidoux

Izazovi Gig Ekonomije: Jessica Pidoux osvijetlila je borbe radnika u gig ekonomiji, posebno onih u sektoru dostave hrane, protiv vodećih platformi kao što je Uber. Naglasila je lažnu slobodu koju te platforme nude i nužnost da radnici preuzmu kontrolu nad svojim osobnim podacima kako bi si povratili prava.

Pristup Podacima i Prava Radnika: Rasprava je pokazala kako manipulacija osobnim podacima utječe na radnike u gig ekonomiji, utječući na njihovu zaradu i uvjete rada. Pidoux je istaknula važnost transparentnosti podataka i moći koja dolazi s razumijevanjem i korištenjem vlastitih podataka.

Tijekom sesije pitanja i odgovora razgovaralo se o strategijama za suočavanje s ulogom umjetne inteligencije na radnom mjestu i zalaženju za pravedne radne prakse. Uključeni su bili i resursi o korištenju osobnih podataka, kooperativni modeli i alati za analizu podataka.

 

Alati za Osnaživanje

Analiza Osobne Zarade: Značajan dio webinara bio je posvećen obrazovanju radnika o tome kako analizirati vlastitu zaradu i razumjeti algoritme koji određuju raspodjelu posla i stope plaćanja. Ovo znanje ključno je za zagovaranje pravednijih praksi.

Strategije za Sindikate: Potaknuto je sindikate da razviju nove strategije prilagođene digitalnoj prirodi gig rada. To uključuje zagovaranje zakonodavstva koje štiti radnike u gig ekonomiji i korištenje tehnologije za efikasnije organiziranje i mobiliziranje radnika.

 

Zaključak i Sljedeći Koraci

Završne riječi sažele su ključne spoznaje događaja, naglašavajući potrebu za tehnološkim rješenjima i organizacijom radnika. Webinar je istaknuo važnu ulogu sindikata u borbi za bolje zakone i zaštitu u svijetu rada koji oblikuje umjetna inteligencija, ističući važnost suradnje i inovativnih pristupa u rješavanju ovih izazova. Poziv na akciju upućen je radnicima i sindikatima da iskoriste raspravljene uvide i alate u borbi za bolje uvjete rada u doba umjetne inteligencije. Podijeljene spoznaje korak su prema većem osnaživanju i pravednosti u gig ekonomiji, nudeći smjernice za buduće zagovaranje i djelovanje.

 

 

 

Kako bi vam omogućili bolje korisničko iskustvo, ova stranica pohranjuje vaše kolačiće (cookies). Pročitajte pravila privatnosti na ovoj web stranici. Više informacija